Elke klacht i.v.m een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemelt binnen de acht dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn (30 dagen )is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een schade vergoeding van 20% op de factuur bedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro alsook een verwijlintrest van 5% per maand.

Bij de betaling van een factuur, zelfs een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaardt en goed gekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de 15 dagen,

Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma Ryon zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schade vergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te werken bestanddelen.

De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. Goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waardoor de firma Ryon wordt gewerkt verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.

Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

In geval van schilderwerken, word vooraf kleur beslist door de klant of een kleurconsulent die bij de start van de werken niet meer kan gewijzigd worden.

In geval van plamuurwerken, word de afwerkingsgraad bepaald door de klant, en kan in geen enkel geval nadien betwist worden.

Meerwerken d.w.z. Werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tarief prijs van de gebruikte goederen. De klant geeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan word afgeweken.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of dienst verwerft of gebruikt worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument, In andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Ieper,

De mogelijke nietigheid van 1 of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven daarom volledig van toepassing.

Een offerte is 15 dagen geldig.